Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Archmodels vol.28


Archmodels vol. 28
This collection comes with 100 models of interior lamps.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
max file : 4shared.com/Archmodels.28 Interior Lamps_max.vray+maps.rar
obj file : 4shared.com/Archmodels.28 Interior Lamps_obj.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này