Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

AD - Emergence: Morphogenetic Design Strategies


Emergence: Morphogenetic Design Strategies (Architectural Design)
by Michael Hensel (Editor), Achim Menges (Editor), Michael Weinstock (Editor)

Download: 98 pages / english
4shared.com/AD_Emergences.pdf
or
gigasize.com/get.php?d=f7cjg1mqw7d

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét